FORMULARZ KONTAKTOWY Główna

ORDYNACJA WYBORCZA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW

KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W RP.


1. W Zjeździe Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej biorą udział
delegaci posiadający mandat delegata wydany przez Zarząd Krajowy Związku.

2. Mandat delegata otrzymują członkowie Związku wybrani w podstawowych ogniwach
działania, t.j. w zakładowych organizacjach związkowych lub samodzielnych grupach
związkowych w ilości proporcjonalnej do ilości członków.

3. W organizacjach związkowych wybiera się delegatów w następujących ilościach:

do 100 członków czynnych zawodowo - 2 delegatów
od 101 - 500 członków czynnych zawodowo - 3 delegatów
od 501 - 1000 członków czynnych zawodowo - 4 delegatów
powyżej 1000 członków czynnych zawodowo- 5 delegatów

4. Wyboru delegatów, o których jest mowa w pkt 3, dokonują statutowe organy zakładowych organizacji związkowych.
Ilość zgłoszonych kandydatów na delegatów jest nieograniczona. Wybory są tajne.
Delegatami zostają ci członkowie, którzy otrzymają największą ilość głosów.
W przypadku otrzymania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej ilości głosów,
kandydatów należy wyłonić w powtórnych wyborach W kolejnej turze wyborów nie
biorą udziału ci kandydaci. którzy uzyskali mniejszą ilość głosów.

5. Kopie protokółu Komisji Skrutacyjnej należy przesłać do Rady Krajowej Związku.

6. W oparciu o otrzymane protokóły Zarząd Krajowy Związku wyda mandaty delegata na
Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w R.P.

7. Członkami Rady Krajowej są przedstawiciele podstawowych ogniw działania Związku,
wyłonieni spośród delegatów w zakładowych organizacjach związkowych.

8. Zakładowa organizacja związkowa licząca:
- do 500 członków czynnych zawodowo posiada 1 miejsce w Radzie Krajowej,
- powyżej 500 członków czynnych zawodowo posiada 2 miejsca w Radzie Krajowej.

9. Skład osobowy Rady Krajowej zatwierdza Zjazd w głosowaniu jawnym.

10. Mandat członka Rady Krajowej trwa przez okres kadencji.

11. Przewodniczącego Związku wybiera Zjazd spośród delegatów.

12. Ilość kandydatów na funkcję przewodniczącego jest nieograniczona.

13. Wybory są tajne.

14. Przewodniczącym Związku zostaje ten kandydat który otrzyma największą
ilość oddanych głosów, jednak nie mniej niż 50% + 1 głos.

15. W przypadku otrzymania przez dwóch lub więcej kandydatów jednakowej ilości głosów,
przeprowadza się kolejne głosowanie na tych kandydatów.
Przewodniczącym zostaje ten kandydat, który otrzyma największą ilość głosów.

16. Wiceprzewodniczących ZZPKM /2/ wybiera Zjazd. a Sekretarza wskazuje
Przewodniczący ZZPKM.

17. Zarząd Krajowy Związku liczy 9 osób.

18. W skład Zarządu Krajowego wchodzą: Przewodniczący, 2 Wiceprzewodniczących, 5
Członków i Sekretarz.

19. Członków Zarządu Krajowego w ilości 5 wybierają poszczególne Okręgi i są to
Przewodniczący Okręgów ZZPKM, których w głosowaniu jawnym zatwierdza Zjazd.
Stają się oni automatycznie członkami Rady Krajowej.

20. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób, wybranych spośród delegatów
na zasadach określonych w punktach 12 - 15.
Organizacje mające przedstawicielstwo w Zarządzie Krajowym nie mogą być
reprezentowane w Głównej Komisji Rewizyjnej

Kontakt :

Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP

ul. Piotrkowska 17
90-406 Łódź

tel./fax. 42 632-52-92

mail: poczta@zzpkm.com.pl
www.zzpkm.com.pl

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS
Strony WWW Łódź